Tekniske installasjoner

Alle tekniske installasjoner behøver oppfølging av drift, service og vedlikehold. Northerm tilbyr følgende servicetjenester:

Ventilasjonsservice

Omfatter alle komponentene i et ventilasjonsanlegg. Alt som bidrar til luftbehandling og distribusjon inngår, – inkludert luftinntak, kanalnett, romreguleringer og filter.

Det er spesiellt viktig at våre serviceteknikere tar en gjennomgang i oppholdsonen for å snakke med brukerne for å avdekke om det er driftsproblemer.

Kjøleservice

Bygg med kjøling har behov for regelmessig ettersyn og kontroll for å sikre drift og riktig bruk av kjølemedium. På denne måten hindres bl.a. ukontrollerte miljøutslipp. Kjøletårn og legionella har spesialfokus hos våre teknikere.

Ny F-gassforordning gir byggeier plikt til å foreta lekkasjetest av forskjellige anlegg. Hyppighet etter fyllingsmengde av freongasser. Tilpasses hvert enkelt anlegg.

Vi innehar F-gass sertifikat i klasse 1 og kan utføre dette på anlegg med ubegrenset størrelse.

Automatikk og SD-service

Automatikk og SD-anlegg er nervetrådene i klimaanlegget og må etterses. Kontroll av reguleringssløyfer og alarmtesting er viktige elementer for at anleggene skal regulere etter forutsetningene.

Renromsteknologi

Vi innehar sertifikat til å arbeide og utføre oppdrag innenfor renrom, operasjonsaler etc.

Energibruk, varmepumper og gjenvinningssystemer

For å få mest mulig ut av dine varme og gjennvinningssystemer må de fungere optimalt hele året. Northerm bidrar med å kontrollere at dette fungerer i hele årets syklus. Northerm foretar energi-innsamling gjennom SD anlegg og/eller web. Dette vurderes mot normtall/erfaringstall slik at tiltak aktiveres ved registrerte avvik.

Energibærerersystemer

Vi kontrollerer og gjør service på alle væskebårne systemer. Varme, kjøle og gjenvinning trenger regelmessig kontroll for å sikre energidistribusjonen, hindre lekkasjer og frostsprengning.

Vi tar prøver av vannkvalitet, sørger for oksygenfritt vann med riktig Ph-verdi.