Energitjenester & Rehabilitering

Energikartlegging

En energikartlegging sammenstiller det totale energiforbruket for bygget og vurderer dette opp mot normtall for tilsvarende bygg. Ved avvik vil Northerm kunne anbefale videre arbeid for å redusere energiforbruket samtidig som man bedrer/sikrer et best mulig inneklima.

Energioppfølging

Gjennom en systematisk og kontinuerlig kontroll av energibruken i bygget vil man kunne

 • Se effekten av utførte energitiltak
 • Enkelt å hente energidata via EOS (energioppfølgingssystem)
 • Tidlig oppdage avvik og korrigere disse
 • I denne fasen er et tett samarbeid med driftsoperatører viktig.

Spør oss gjerne om eksempler på resultater.

Innledende energianalyse

Innledende energianalyse er en forenklet ENØK-analyse som synliggjør om det er potensial for energieffektivisering i bygget.

 • Hvor er potensialet størst?
 • Brukes energien riktig?
 • Vurdere energibalansen i bygget.
 • Anbefalinger for videre arbeid.

En innledende energianalyse gir dere et utgangspunkt for videre planlegging rundt energi og inneklima.

Energianalyse

En mer omfattende energianalyse som tar for seg alle bygningsdeler og tekniske anlegg i bygget.

 • Analysere konsekvenser
 • Vurdere økonomiske faktorer
 • Beslutnings- og gjennomføringsplan
 • Grunnlag for å søke støtte hos ENOVA ?

En grundig energianalyse sikrer et best mulig resultat i et rehabiliteringsprosjekt.

Rehabilitering

Utskiftinger/ Omgjøringer av energibruken som går på:

 • Nye anlegg med høyere gjenvinning av varme
 • Nye SD anlegg
 • Ny varme eller isvannsproduksjon
 • Behovstyring av luftmengder kan gi betydelige reduksjoner av energibruken

Northerm kan om ønskelig garantere for at de utførte tiltakene vil gi den beregnede besparelsen. Vårt solide erfaringsgrunnlag og kompetanse er nøkkelen til suksess.

Vi tilbyr:

 • Generell rådgivning
 • Tverrfaglig kompetanse
 • Systemforståelse
 • Erfaring